Opinie o Nas
Aktywność turystyczna – wybrane aspekty
W monografii przedstawiono wybrane aspekty związane z aktywnością turystyczną różnych grup społecznych oraz determinanty wpływające na określone preferencje i zachowania turystów. W pierwszej części książki uwypuklono ogólną problematykę aktywności turystycznej w świetle literatury tematu.
Aktywność turystyczna – wybrane aspekty
Producent: Spatium
Nasza cena: 24,99 zł
Bezpieczeństwo transportu morskiego
Dynamiczny rozwój transportu morskiego obserwowany w ostatnich latach związany jest głównie z po - stępującym procesem europeizacji i globalizacji stosunków gospodarczych i zwiększeniem wolumenu wymiany międzynarodowej w obrotach handlu zagranicznego. Gross tej wymiany odbywa się za pomocą transportu morskiego.
Bezpieczeństwo transportu morskiego
Nasza cena: 59,99 zł
Emerytka w Chinach
Książka jest opisem miesięcznej podróży po Chinach. Wizyta w tym państwie była częścią samodzielnej zorganizowanej i odbytej podróży autorki do czterech państw Azji, siódmej podróży podjętej przez autorkę po przejściu na emeryturę.
Emerytka w Chinach
Nasza cena: 17,99 zł
Folia Turistica Nr 25(1)-2011 - Special Edition:„The Master Classes”
Published on the 35th Anniversary of the Tourism and Recreation Faculty at the University School of Physical Education in KrakówSpis treści:CONTENTS To the Reader . .
Folia Turistica Nr 25(1)-2011 - Special Edition:„The Master Classes”
Producent: AWF Kraków
Nasza cena: 68,99 zł
Folia Turistica Nr 25(2) – 2011
Ukazało sie specjalne, jubileuszowe wydanie jednego z wiodących polskich czasopism naukowych z zakresu turystyki, jakim jest “Folia Turistica”. Czasopismo wydane przez AWF w Krakowie z okazji 35-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie.
Folia Turistica Nr 25(2) – 2011
Producent: AWF Kraków
Nasza cena: 22,99 zł
Folia Turistica Nr 27 – 2013
Czasopismo Folia Turistica znajduje się na liście B czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (8 punktów). Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych dostępny jest na stronie MNiSW.
Folia Turistica Nr 27 – 2013
Producent: AWF Kraków
Nasza cena: 17,99 zł
Funkcja turystyczna i jej wpływ na miasta Pomorza, Warmii i Mazur
Zamki średniowieczne od momentu swojego powstania budziły respekt i szacunek dla kunsztu i wysiłku ich twórców. Trwałość i żywotność inwestycji, jaką była budowa zamku obronnego w średniowieczu, była planowana nie na lata, ale na wieki.
Funkcja turystyczna i jej wpływ na miasta Pomorza, Warmii i Mazur
Nasza cena: 15,99 zł
Funkcje turystyczne zabytkowych rezydencji na Mazowszu
Dla turysty zafascynowanego historią, szczególnie historią architektury i sztuki, liczne przykłady barokowych, klasycystycznych i eklektycznych zabytkowych rezydencji (zamków, pałaców, dworów), są nie tylko cennym uzupełnieniem wypraw krajoznawczych na obszarze Mazowsza. Wiele z zachowanych dworów, szczególnie tych nastawionych na konsekwentne pełnienie funkcji turystycznych, ma tak bogaty program (muzeum, galeria, imprezy sportowe i kulturalne), rozbudowane usługi hotelarskie i gastronomiczne, że odwiedzenie tych zabytków może być połączone z pobytem i wielodniowym, aktywnym wypoczynkiem .
Funkcje turystyczne zabytkowych rezydencji na Mazowszu
Producent: AWF Warszawa
Nasza cena: 7,99 zł
Hotelarstwo w zabytkowych rezydencjach jako czynnik modyfikujący otoczenie
WSTĘP Do najbardziej wyrazistych aspektów wszechogarniającej nowoczesności należy bez wątpienia globalizacja, standaryzacja i unifikacja otaczającej rzeczywistości. Wraz z nieustannym postępem i rozwojem technologicznym coraz bardziej zmienia się otoczenie człowieka, z naturalnego lub powstałego pod natchnioną ręką artysty, na wykreowane przez wolny od emocji komputer.
Hotelarstwo w zabytkowych rezydencjach jako czynnik modyfikujący otoczenie
Nasza cena: 13,99 zł
Insider trading z perspektywy regulacji europejskich, polskich i szwajcarskich
Insider trading oznacza zawieranie transakcji przez pracowników wykorzystujących niejawną informację pochodzącą „z wewnątrz” ich przedsiębiorstwa. Dostęp do wiedzy jest pochodną ich pracy.
Insider trading z perspektywy regulacji europejskich, polskich i szwajcarskich
Producent: edu-Libri
Nasza cena: 29,99 zł
Kompendium wiedzy o turystyce
Turystyka to fenomen ostatnich dziesięcioleci. Stała się jednym z najbardziej dochodowych biznesów na świecie i cechą charakterystyczną społeczeństw państw wysokorozwiniętych.
Kompendium wiedzy o turystyce
Nasza cena: 29,99 zł
Kultura fizyczna w perspektywie polskiego prawa
Publikacja w zakresie prawa w kulturze fizycznej będzie w naszym środowisku akademickim przydatną pozycją w zakresie regulacji organizacji kultury fizycznej, bezpieczeństwa podczas wszelkich form sportowej aktywności fizycznej, kształcenia kadr kultury fizycznej. Kultura fizyczna to nie tylko sport, ale także rekreacja fizyczna, rehabilitacja ruchowa i przede wszystkim powszechne wychowanie fizyczne.
Kultura fizyczna w perspektywie polskiego prawa
Nasza cena: 19,99 zł
Luksusowe usługi transportowe w turystyce
Materialny i intelektualny rozwój ludzkości jest ściśle związany z permanentnym poszukiwaniem nowych doświadczeń życiowych, tworzeniem i zaspokajaniem różnych potrzeb oraz doskonaleniem procesów kształtowania systemu gospodarczego i społecznego człowieka. W strukturze tych działań coraz większego znaczenia nabiera turystyka posiadająca wielowymiarową przestrzeń oddziaływania, szeroką strukturę stosowanych instrumentów realizacji usług oraz znaczący zakres uczestnictwa w innych działach gospodarki.
Luksusowe usługi transportowe w turystyce
Producent: Spatium
Nasza cena: 28,99 zł
Marketing w turystyce i rekreacji
Na rynku turystycznym i rekreacyjnym panuje silna konkurencja, powodująca, że firma oraz destynacja turystyczna, aby przetrwać, musi zaproponować turystom ofertę gwarantującą dodatkową wartość. Stworzenie tej wartości jest możliwe tylko przy pełnym zrozumieniu zasad obowiązujących na rynku oraz znajomości narzędzi stosowanych w marketingu, w tym promocji.
Marketing w turystyce i rekreacji
Nasza cena: 37,99 zł
Markowe produkty turystyczne
Turystyka jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów współczesnej gospodarki. Zaostrzająca się konkurencja i rosnące oczekiwania turystów sprawiają, ze coraz ważniejsze stają się efektywne koncepcje kształtowania produktów turystycznych oraz skuteczne zarządzanie w turystyce.
Markowe produkty turystyczne
Producent: PWE
Nasza cena: 38,99 zł
Model zachowań konsumentów na rynku turystycznym
W monografii przedstawiono proces decyzyjny szczególnego rodzaju konsumenta, jakim jest turysta oraz dokonano identyfikacji czynników oddziaływujących na ten proces. Te wyniki badań są szczególnie ważne w kontekście wzrastającej roli turystyki w tworzeniu nowych miejsc pracy, ożywienia społeczno-gospodarczego i jej udziału w kształtowaniu PKB oraz obecnej niestabilnej sytuacji politycznej i ekonomicznej na świecie.
Model zachowań konsumentów na rynku turystycznym
Producent: Spatium
Nasza cena: 23,99 zł
Planowanie przestrzeni turystycznej
Prezentowane opracowanie jest pierwszą od dłuższego czasu na polskim rynku książką, w której omówiono kompleksowo, także w przekroju historycznym, zagadnienia związane z aspektami zrównoważonego planowania przestrzeni turystycznej w Polsce. Dlatego autorka ma nadzieję, że niniejsza publikacja zainteresuje nie tylko studentów kierunków hotelarstwa, turystyki i rekreacji, architektury i urbanistyki, ale także pracowników samorządów lokalnych i przedstawicieli administracji rządowej - odpowiedzialnych za zrównoważony rozwój obszarów o funkcji turystycznej.
Planowanie przestrzeni turystycznej
Producent: Novae Res
Nasza cena: 26,99 zł
Polityka turystyczna
Rozwój turystyki sprawił, że władze zarówno na szczeblu lokalnym, jak i centralnym dostrzegły szansę na ekspansję gospodarcza i promocję regionów oraz krajów. W książce autorzy omówili: • istotę, powstanie i rozwój polityki turystycznej, • obszary, narzędzia oraz podmioty uczestniczące w tworzeniu i realizacji polityki turystycznej państwa, • podstawowe zasady, które muszą być respektowane w odniesieniu do polityki turystycznej państwa, w tym zasadę zrównoważonego rozwoju, • wpływ Unii Europejskiej na politykę turystyczną państw członkowskich, • oddziaływanie administracji rządowej i samorządowej na rozwój turystyki i funkcjonowanie przedsiębiorstw branży turystycznej, • promocję jako ważny element polityki turystycznej.
Polityka turystyczna
Producent: PWE
Nasza cena: 36,99 zł
Prawo w turystyce
Książka „Prawo w turystyce” jest przeznaczona przede wszystkim jako pomoc dydaktyczna dla studentów kierunku turystyka i rekreacja oraz innych kierunków studiów poruszających zagadnienia prawne w turystyce. W oparciu o ustawę o usługach turystycznych przyjęto schemat pracy zawierający zagadnienia dotyczące organizacji usług i imprez turystycznych, ochrony klienta, uzyskania uprawnień pilota wycieczek i przewodnika turystycznego oraz wykonywania tych zawodów, a także świadczenia usług hotelarskich.
Prawo w turystyce
Nasza cena: 15,99 zł
Produkcja rolnicza a turystyka
Głównymi adresatami monografii są osoby interesujące się problematyką turystyki wiejskiej i krajobrazu rolniczego, a w szczególności możliwością rekreacyjnego i turystycznego wykorzystania zasobów gospodarstwa rolnego. W opracowaniu przedstawiono na wstępie historię rolnictwa na ziemiach polskich, ukazano zmiany w sposobie gospodarowania, przedstawiono gatunki roślin wykorzystywane przez człowieka od zamierzchłych czasów.
Produkcja rolnicza a turystyka
Producent: Spatium
Nasza cena: 20,99 zł
Przestrzenne zróżnicowanie cen usług hotelowych w Polsce
Decyzje cenowe hoteli, podejmowane są w konkretnych warunkach pod wpływem różnych czynników. Błędne byłoby pominięcie przestrzeni geograficznej jako tej, w której zapadają decyzje gospodarcze, jak również tej, w której zmienia się natężenie czynników je determinujących.
Przestrzenne zróżnicowanie cen usług hotelowych w Polsce
Nasza cena: 15,99 zł
Przestrzeń sportu, rekreacji i turystyki bez barier
Niniejsza praca, jest efektem dwóch kolejnych prac badawczych zrealizowanych na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie pod kierunkiem autorki w latach 2008-2014. Pierwsza praca (DS-114) miała temat: „Współczesne tereny sportu i rekreacji w mieście”, a późniejsza (DS-144): „Przestrzenne, społeczne i kulturowe uwarunkowania rozwoju turystyki miejskiej”.
Przestrzeń sportu, rekreacji i turystyki bez barier
Producent: AWF Warszawa
Nasza cena: 18,99 zł
Regionalny przemysłowy produkt turystyczny
Książka przeznaczona jest dla studentów uczelni wyższych na kierunkach związanych z turystyką oraz rozwojem regionalnym i lokalnym. Będzie przydatna również dla pracowników administracji samorządowej, odpowiedzialnych za rozwój turystyki na poziomie jednostek osadniczych, gmin i regionów oraz pracowników lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych i innych podmiotów wspierających rozwój turystyki w regionie.
Regionalny przemysłowy produkt turystyczny
Producent: PWE
Nasza cena: 36,99 zł
Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym
W tej książce podjęto próbę określenia istoty, struktury i praktycznego zarządzania potencjałem pracy (kompetencjami) w przedsiębiorstwie turystycznym. Podano również metodykę diagnozowania i doskonalenia potencjału pracy, przy czym nacisk położono na opis metod i technik pomocnych w owym zarządzaniu.
Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym
Producent: AWF Kraków
Nasza cena: 7,99 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium