Opinie o Nas

Znaleziono produktów: 1124

"Annales Mathematicae Silesianae". T. 28 (2014)
„Annales Mathematicae Silesianae” publikuje znaczące prace naukowe i przeglądowe ze wszystkich działów matematyki teoretycznej i stosowanej, jak również sprawozdania z konferencji i sympozjów naukowych. Preferowane są artykuły opisujące ważne matematyczne rezultaty oraz ich uogólnienia.
"Annales Mathematicae Silesianae". T. 28 (2014)
Nasza cena: 22,99 zł
"Chowanna" 2009, R. 52 (65), Tom jubileuszowy: Modalne aspekty treści kształcenia
Jubileuszowy tom, ukazujący się w 80 lat od daty publikacji pierwszego zeszytu „Chowanny”, poświęcony został problematyce modalnych aspektów kształcenia. Zbiór otwiera artykuł okolicznościowy, którego autor omawia dzieło filozofa i pedagoga Bronisława F.
"Chowanna" 2009, R. 52 (65), Tom jubileuszowy: Modalne aspekty treści kształcenia
Nasza cena: 33,99 zł
"Chowanna" 2010, R. 53 (66), T. 2 (35): Psychologiczne uwarunkowania innowacyjności
W niniejszym tomie „Chowanny” autorzy artykułów podejmują problematykę innowacyjności, niezwykle istotnej we współczesnej gospodarce. Omawiane są psychologiczne uwarunkowania innowacyjności, ważne dla praktyki gospodarczej, ekonomii jako nauki, jak również dla sfery edukacji oraz związanej z nią roli technologii i przepływu informacji we współczesnym świecie.
"Chowanna" 2010, R. 53 (66), T. 2 (35): Psychologiczne uwarunkowania innowacyjności
Nasza cena: 33,99 zł
"Forum Lingwistyczne" 2017, nr 4
Kolejny – czwarty – numer „Forum Lingwistycznego” charakteryzuje różnorodność zarówno w tematyce podejmowanych badań, jak i w stosowanych metodach badawczych: analizom materiałowym towarzyszą rozważania metalingwistyczne, refleksjom synchronicznym – dociekania diachroniczne, a prezentacji wyników aktualnie prowadzanych badań – polemiczne prezentacje nowości wydawniczych oraz relacje z wydarzeń skupiających szeroko pojęte środowisko językoznawcze. Stanowi to odbicie zainteresowań naukowych Autorów, lecz także świadczy o zróżnicowaniu szkół badawczych, z których się wywodzą.
"Forum Lingwistyczne" 2017, nr 4
Nasza cena: 22,99 zł
"Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa" 2018, T. 9, z. 1
Publikacja stanowi przejaw potrzeby ciągłej refleksji nad znaczeniem socjologii w zmieniającym się społeczeństwie oraz nad społeczną rolą socjologów. W prezentowanym tomie zestawione zostały cztery kategorie problemów ważnych dla sposobów rozumienia misji społecznej socjologów, rozpoznających sens swojego funkcjonowania na rynku pracy i nauki.
"Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa" 2018, T. 9, z. 1
Nasza cena: 26,99 zł
"Hermetica" średniowiecza i renesansu. Studium z historii myśli europejskiej
Opracowanie dotyczy recepcji literatury hermetycznej w średniowieczu i renesansie w dziełach polskich twórców i uzupełnia dotychczasową wiedzę w zakresie historii literatury hermetycznej. Praca skupia się na dwóch prymarnych tekstach: zbiorze dialogów pt.
"Hermetica" średniowiecza i renesansu. Studium z historii myśli europejskiej
Nasza cena: 27,99 zł
"Ja" Świetlickiego
Publikacja zapisuje związki pomiędzy utworami Marcina Świetlickiego skupione wokół trzech kręgów tematycznych: autentyczności, romantyczności, (nie)religijności. W pierwszym z nich zostały zamknięte poszczególne edycje Zimnych krajów.
"Ja" Świetlickiego
Nasza cena: 22,99 zł
"Język Artystyczny". T. 15: Język(i) kultury popularnej
Pomieszczone w niniejszym wydawnictwie teksty stanowią różne głosy w dyskusji nad miejscem i rolą kultury popularnej w dzisiejszym świecie. Sięgnięto do zróżnicowanych gatunkowo tekstów, sformułowano rozmaite tezy, a wszystko po to, by opisać jeden z fenomenów współczesności.
"Język Artystyczny". T. 15: Język(i) kultury popularnej
Nasza cena: 24,99 zł
"Literatura środka"
Publikowane w zbiorze teksty są wynikiem rozważań literaturoznawców, teatrologów, medioznawców, badaczy różnych kultur słowiańskich: rosyjskiej, polskiej, ukraińskiej, chorwackiej, czeskiej, białoruskiej. Kategoria „literatura środka” porządkuje wielość i różnorodność problematyki badawczej, daje obraz skomplikowanej materii zjawiska tzw.
"Literatura środka"
Nasza cena: 27,99 zł
"Père"-versions of the Truth: The Novels of J. M. Coetzee. Wyd. 2 rozszerzone
Książka stawia sobie za zadanie ujęcie twórczości powieściowej J.M.
"Père"-versions of the Truth: The Novels of J. M. Coetzee. Wyd. 2 rozszerzone
Nasza cena: 43,99 zł
"Polski atlas etnograficzny". Historia, osiągnięcia, perspektywy badawcze
Książka stanowi pokłosie kilkuletnich badań prowadzonych w ramach projektu badawczego pt. Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap I, realizowanego na cieszyńskim Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego.
"Polski atlas etnograficzny". Historia, osiągnięcia, perspektywy badawcze
Nasza cena: 64,99 zł
"Słowo to cały człowiek"
Publikacja zawiera wybór pisanych na przełomie wieków XX i XXI prac Autora o Mickiewiczu, wyrosłych z przeróżnych inspiracji. Zostały one zgrupowane w pięciu częściach: Filomackie spełnienia i rozczarowania; Motywy, inspiracje, fenomeny; Dopowiedzenia o ideach, relacjach, milczeniu; Z problemów edytorskich i ściśle filologicznych oraz Poliglotyzm wieszcza.
"Słowo to cały człowiek"
Nasza cena: 27,99 zł
"Studia Politicae Universitatis Silesiensis". T. 19
Prezentowany tom 19 czasopisma „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” jest ostatnim, jaki ukazuje w formule półrocznika (od kolejnego tomu będzie to kwartalnik). W bieżącym numerze drukujemy wspomnienie o Profesorze Andrzeju Chodubskim autorstwa Jana Iwanka.
"Studia Politicae Universitatis Silesiensis". T. 19
Nasza cena: 24,99 zł
"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 1 (5)
Kolejny tom „Średniowiecza Polskiego i Powszechnego”, podobnie jak wcześniejsze, przynosi przegląd badań mediewistycznych prowadzonych nie tylko w ośrodku górnośląskim, ale także w innych centrach krajowych i zagranicznych. Część Artykuły i rozprawy otwiera tekst Jakuba Morawca na temat króla Norwegii Olafa Tryggvasona.
"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 1 (5)
Nasza cena: 41,99 zł
"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 2 (6)
Kolejny tom „Średniowiecza Polskiego i Powszechnego” stanowi przegląd badań mediewistycznych prowadzonych w ośrodkach krajowych i zagranicznych. Artykuły Autorów polskich, ukraińskich i czeskich dotyczą: dziejów plemion wschodniosłowiańskich – Dulebów, Wołynian, Burzan i Lędzian; procesu identyfikacji i lokalizacji plemion słowiańskich i ich stolic; przyczyn intensyfikacji kontaktów społeczeństw basenu Morza Bałtyckiego z Europą Zachodnią w IX wieku; obrazu Polaków na podstawie Latopisu halicko-wołyńskiego; problemu powołania metropolii moskiewskiej; kwestii mieszczan raciborskich w Krakowie; zjazdu Władysława Jagiełły z możnowładztwem i rycerstwem polskim w Łęczycy w 1430 roku; obrazu dworu królowej Zofii Holszańskiej; badań nad rodziną Melsztyńskich herbu Leliwa; poprawki w genealogii książąt górnośląskich; analizy rządów Zygmunta Starego w księstwach: głogowskim i opawskim.
"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 2 (6)
Nasza cena: 26,99 zł
"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 3 (7)
Prezentowany tom „Średniowiecza Polskiego i Powszechnego” tym razem jest pokłosiem międzynarodowej konferencji pt. „Pogranicza Europy Środkowo-Wschodniej - ludzie pogranicza i elity regionalne”.
"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 3 (7)
Nasza cena: 29,99 zł
"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 4 (8)
„Średniowiecze Polskie i Powszechne” jest jednym z niewielu w Polsce czasopism prezentujących teksty poświęcone tylko tej epoce, za to w bardzo szerokiej formie, obejmującej zarówno historię średniowieczną Polski, jak i powszechną. Na jego łamach publikują mediewiści z prawie wszystkich ośrodków naukowych w kraju, a także z zagranicy (Czechy, Ukraina, Niemcy), dzięki czemu potencjalny czytelnik ma możliwość zapoznania się z przeglądem badań i różnorodną tematyką, ograniczoną jednak do interesującej go epoki.
"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 4 (8)
Nasza cena: 31,99 zł
"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 5 (9)
„Średniowiecze Polskie i Powszechne” jest jednym z niewielu w Polsce czasopism prezentujących teksty poświęcone tylko tej epoce, za to w bardzo szerokiej formie, obejmującej zarówno historię średniowieczną Polski, jak i powszechną. Na jego łamach publikują mediewiści z prawie wszystkich ośrodków naukowych w kraju, a także z zagranicy (Czechy, Ukraina, Niemcy), dzięki czemu potencjalny czytelnik ma możliwość zapoznania się z przeglądem badań i różnorodną tematyką, ograniczoną jednak do interesującej go epoki.
"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 5 (9)
Nasza cena: 35,99 zł
"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 6 (10)
„Średniowiecze Polskie i Powszechne” jest jednym z niewielu w Polsce czasopism prezentujących teksty poświęcone tylko tej epoce, za to w bardzo szerokiej formie, obejmującej zarówno historię średniowieczną Polski, jak i powszechną. Na jego łamach publikują mediewiści z prawie wszystkich ośrodków naukowych w kraju oraz z zagranicy (Czechy, Ukraina, Niemcy), a także doktoranci, których świeże spojrzenie na poszczególne problemy pozwala niejednokrotnie ukazać je w całkiem innym świetle.
"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 6 (10)
Nasza cena: 46,99 zł
"Theory and Practice of Second Language Acquisition" 2017. Vol. 3 (2)
Theory and Practice of Second Language Acquisition, Volume 3, Issue 2 to piąty numer nowopowstałego czasopisma (półrocznik) poświęconego pracom teoretycznym oraz badaniom empirycznym zajmującym się przyswajaniem języka drugiego oraz uczeniem się języka obcego. Jest czasopismem o zasięgu międzynarodowym, gromadzi bowiem autorów z wielu środowisk akademickich poza Polską.
"Theory and Practice of Second Language Acquisition" 2017. Vol. 3 (2)
Nasza cena: 22,99 zł
"This isthmus of a middle state"
„Ten przesmyk stanu średniego” – już ów cytat, będący częścią tytułu, pozwala rozpoznać, że prezentowana publikacja to studium rozwoju literatury północnoamerykańskich przedmieść przełomu ostatnich stuleci. Autor koncentruje się na powieściach Johna Cheevera, Johna Updike’a i Richarda Forda, których tłem są przemiany społeczne tego okresu, zwłaszcza rozwój amerykańskich miast.
"This isthmus of a middle state"
Nasza cena: 29,99 zł
"Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego". T. 20
Tradycyjnie już teksty składające się na niniejszą publikację zgrupowane są wokół trzech działów: edukacja literacka i kulturowa, edukacja językowa oraz recenzje. W artykułach skoncentrowanych wokół edukacji literackiej i kulturowej poruszono m.
"Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego". T. 20
Nasza cena: 25,99 zł
"Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego". T. 21
Kolejny tom wydawnictwa ciągłego „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” został podzielony (już tradycyjnie) na trzy części. Część I nosi tytuł: Edukacja literacka i kulturowa, część II: Edukacja językowa i część ostatnia zawiera trzy recenzje dotyczące prac, które niedawno ukazały się na rynku wydawniczym, a dotyczą szeroko rozumianej dydaktyki.
"Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego". T. 21
Nasza cena: 17,99 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium