Opinie o Nas
Opcje przeglądania
Producent
Nasza cena
  • od
    do
Nowość
Promocja
AGROTURYSTYKA SIGNUM TURYSTYKI I OBSZARÓW WIEJSKICH
Książka jest jednym z nielicznych opracowań z zakresu agroturystyki, w którym przedstawiono tak szerokie spektrum zagadnień dotyczących problematyki uwarunkowań rozwoju usług agroturystycznych i funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych w Polsce. Temat jest bardzo aktualny i wychodzi naprzeciw potrzebom nauki oraz praktyki rolniczej i turystycznej.
AGROTURYSTYKA SIGNUM TURYSTYKI I OBSZARÓW WIEJSKICH
Producent: PWE
Nasza cena: 48,49 zł
ANALIZA EKONOMICZNA W PRZEDSIĘBIORSTWIE WYD. 4
Książkę należy traktować jako kompendium wiedzy analityka zajmującego się szeroko pojętą oceną działalności przedsiębiorstwa. Publikacja zawiera charakterystyki i wzorce oceny poszczególnych komponentów sprawozdania finansowego, a także aspekty przekrojowej ich analizy, a mianowicie płynności w ujęciu statycznym i dynamicznym, zadłużenia i zdolności do jego obsługi oraz oceny aktywności i rentowności działalności przedsiębiorstwa.
ANALIZA EKONOMICZNA W PRZEDSIĘBIORSTWIE WYD. 4
Producent: PWE
Nasza cena: 56,49 zł
DIAGNOZA JAKOŚCI KAPITAŁU LUDZKIEGO W ORGANIZACJI METODY I NARZĘDZIA POMIARU
„Pytaniem, ciągle aktualnym, jest jakim kapitałem ludzkim dysponuje dane społeczeństwo, organizacja czy też konkretna osoba? Pytanie to związane jest z metodami pomiaru tego kapitału, które – ze względu na swoje liczne wady – nadal wzbudzają wiele dyskusji i kontrowersji. Z tego punktu widzenia recenzowaną pracę należy uznać za bardzo ważny wkład w poszukiwanie jednoznacznych odpowiedzi na tak postawione pytanie.
DIAGNOZA JAKOŚCI KAPITAŁU LUDZKIEGO W ORGANIZACJI METODY I NARZĘDZIA POMIARU
Producent: PWE
Nasza cena: 52,49 zł
EKONOMETRIA
Ekonometria to podręcznik prezentujący szeroki wachlarz metod ekonometrycznych. Zawiera opis zarówno tradycyjnych metod estymacji, testów i procedur, jak i najnowszych osiągnięć.
EKONOMETRIA
Producent: PWE
Nasza cena: 60,49 zł
EUROPEJSKI MODEL SPOŁECZNY
Przedmiotem pracy są zagadnienia modernizacji instytucjonalnej tzw. Europejskiego Modelu Społecznego (EMS), rozumianego – przynajmniej w swej genezie doktrynalnej – jako specyficzny wariant modelu państwa dobrobytu.
EUROPEJSKI MODEL SPOŁECZNY
Producent: PWE
Nasza cena: 44,49 zł
IMPORT KAPITAŁU A SFERA REALNA POLSKIEJ GOSPODARKI
Międzynarodowe przepływy kapitałów to jeden z głównych problemów współczesnych finansów międzynarodowych. Od intensywności, kierunków i charakteru transferów finansowych zależą stabilność krajowych rynków kapitałowych i sprawność globalnego systemu finansowego.
IMPORT KAPITAŁU A SFERA REALNA POLSKIEJ GOSPODARKI
Producent: PWE
Nasza cena: 48,49 zł
LIBERALIZACJA RYNKU USŁUG UNII EUROPEJSKIEJ A INNOWACYJNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH
Praca naukowa pod redakcją Anny Dąbrowskiej pt. Liberalizacja rynku usług UE a innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw usługowych przedstawia aktualne podejście do problematyki powstawania, funkcjonowania i rozwoju firm świadczących usługi na rynku unijnym, w kontekście skutków wynikających z implementacji dyrektywy usługowej i najnowszych aktów prawnych związanych z liberalizacją gospodarki Unii Europejskiej.
LIBERALIZACJA RYNKU USŁUG UNII EUROPEJSKIEJ A INNOWACYJNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH
Producent: PWE
Nasza cena: 52,49 zł
OCENA RYZYKA WDRAŻANIA INNOWACJI
W książce zaprezentowano autorską metodę oceny ryzyka wdrażania innowacji technicznych. Zawiera ona również wiele praktycznych wskazówek dla innowatorów oraz rad, w jaki sposób ocenić ryzyko realizowanej innowacji.
OCENA RYZYKA WDRAŻANIA INNOWACJI
Producent: PWE
Nasza cena: 52,49 zł
OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU PRODUKCJI SERYJNEJ
Jednym z najważniejszych celów współczesnych firm jest poprawa efektywności produkcji. Osiągnięcie tego celu wymaga coraz szerszego wdrożenia koncepcji zarządzania optymalizacyjnego w systemach produkcyjnych.
OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU PRODUKCJI SERYJNEJ
Producent: PWE
Nasza cena: 48,49 zł
PARADYGMAT DEFICYTÓW BLIŹNIACZYCH A DOŚWIADCZENIA KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
„Podjęty przez autorkę temat badawczy jest ważny i interesujący, a ponadto nowatorski z punktu widzenia polskiego i międzynarodowego piśmiennictwa ekonomicznego. Zagadnienie hipotezy deficytów bliźniaczych jest ważne naukowo – kontrowersyjne.
PARADYGMAT DEFICYTÓW BLIŹNIACZYCH A DOŚWIADCZENIA KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
Producent: PWE
Nasza cena: 52,49 zł
PŁACA MINIMALNA
Książka jest przeznaczona głównie dla pracowników naukowych, studentów, praktyków gospodarczych, polityków oraz działaczy związkowych, a także dla tych osób, które chcą lepiej poznać oraz zrozumieć tak ważne dla wszystkich obywateli problemy dotyczące ich dochodów z pracy, zabezpieczenia na starość i możliwości godnego życia.Autorzy: ANNA KRAJEWSKAEAN: 9788320823103Głębokość: 10.
PŁACA MINIMALNA
Producent: PWE
Nasza cena: 48,49 zł
POLITYKA STABILIZACJI CEN A PRZECIWDZIAŁANIE RECESJI DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ MAKROEKONOMII
Głównym celem książki jest weryfikacja ukształtowanego w latach 60. XX w.
POLITYKA STABILIZACJI CEN A PRZECIWDZIAŁANIE RECESJI DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ MAKROEKONOMII
Producent: PWE
Nasza cena: 48,49 zł
POLITYKA WSPARCIA KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI WYBRANE ASPEKTY
Książka jest poświęcona czynnikom kształtującym zdolność konkurencyjną gospodarek narodowych. Autorzy przedstawili: istotę konkurencyjności gospodarki i polityki na rzecz konkurencyjności, ekonomię rozwoju i politykę wsparcia konkurencyjności w krajach rozwijających się, problemy konkurencyjności na rynku pracy, kapitał ludzki wobec konkurencyjności, rolę państwa w stymulowaniu rozwoju i konkurencyjności gospodarki, konkurencyjność regionów i metropolii, znaczenie przedsiębiorczości i innowacyjności, dizajn jako sektor przemysłów kreatywnych i determinanta konkurencyjności przedsiębiorstw.
POLITYKA WSPARCIA KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI WYBRANE ASPEKTY
Producent: PWE
Nasza cena: 52,49 zł
POLSKA W EUROPIE ZARYS GEOGRAFICZNO-EKONOMICZNY
W książce Autorzy:· przedstawili poziom, dynamikę i zróżnicowanie przestrzenne rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski;· przeanalizowali wymienione zagadnienia na tle osiągnięć i przemian zachodzących w tym zakresie w innych państwach Europy;· opisali stan badanych zjawisk, przyczyny ich określonego kształtowania się oraz towarzyszące im następstwa społeczno­-ekonomiczne, a w określonych sytuacjach przyrodnicze;· przeanalizowali również czynniki wpływające na sytuację demograficzną, poziom rozwoju i strukturę gospodarki.Autorzy: IRENA FIRELAEAN: 9788320819151Głębokość: 19.
POLSKA W EUROPIE ZARYS GEOGRAFICZNO-EKONOMICZNY
Producent: PWE
Nasza cena: 56,49 zł
POSZUKIWANIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ
Współczesne przedsiębiorstwa są szczególnie zainteresowane wdrażaniem innowacyjnych procesów i produktów. Fundamentem takiego wdrożenia jest zawsze posiadanie optymalnego rozwiązania innowacyjnego.
POSZUKIWANIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ
Producent: PWE
Nasza cena: 52,49 zł
ROZLICZENIA W PRAKTYCE HANDLU ZAGRANICZNEGO
Publikacja przedstawia: organizację bankowej obsługi handlu zagranicznego; współpracę banków w Polsce z bankami zagranicznymi w celu realizacji dyspozycji płatniczych klientów, szczególnie w ramach organizacji i komunikacji SWIFT; metody i sposoby realizacji płatności, że szczególnym uwzględnieniem ich specyfiki w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego; dokumentowe formy zapłaty, ze szczególnym uwzględnieniem akredytywy oraz sposoby zabezpieczania płatności; instrumenty i techniki finansowania handlu zagranicznego oraz ich wykorzystanie do zarządzania kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie.Autorzy: DANUTA MARCINIAK-NEIDER,ALEKSANDRA STAŃCZYKEAN: 9788320822731Głębokość: 18.
ROZLICZENIA W PRAKTYCE HANDLU ZAGRANICZNEGO
Producent: PWE
Nasza cena: 52,49 zł
RYNEK USŁUG TRANSPORTOWYCH TEORIA I PRAKTYKA
Rynek usług transportowych w Polsce odgrywa bardzo ważną rolę w całej gospodarce i szybko się zmienia, dostosowując się do przemian na otwartym rynku europejskim i światowym. Autorzy książki: - określili podstawowe, teoretyczne problemy badawcze z uwzględnieniem gałęziowych rynków transportowych i wybranych segmentów wyodrębnionych struktur; - wskazali na najważniejsze determinanty przemian na rynku usług transportowych i bieżące problemy jego funkcjonowania;- zaprezentowali strategiczne kierunki jego rozwoju z uwzględnieniem uwarunkowań w XXI w.
RYNEK USŁUG TRANSPORTOWYCH TEORIA I PRAKTYKA
Producent: PWE
Nasza cena: 52,49 zł
SPOŁECZNE ASPEKTY GLOBALIZACJI
Rodząca się cywilizacja globalna niesie wiele szans, ale towarzyszą jej także różnorakie zagrożenia. Przegląd zjawisk skorelowanych z globalizacją stał się punktem wyjścia rozważań podjętych w niniejszej monografii.
SPOŁECZNE ASPEKTY GLOBALIZACJI
Producent: PWE
Nasza cena: 44,49 zł
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE TEORIA I PRAKTYKA WYD. 2
Książka składa się z czterech, powiązanych ze sobą części dotyczących: podstaw polityki międzynarodowej, gospodarki światowej, współczesnego ładu międzynarodowego oraz pozycji Polski w świecie. Przejrzysty układ całości pozwala łatwo zorientować się w mechanizmach kreujących współczesne stosunki międzynarodowe zarówno polityczne, gospodarcze, społeczne, jak i regionalne, a także lepiej rozumieć międzynarodowe otoczenie naszego kraju i pozycję, jaką zajmuje on we współczesnym świecie.
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE TEORIA I PRAKTYKA WYD. 2
Producent: PWE
Nasza cena: 56,49 zł
SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI
Celem podręcznika jest zarys problematyki systemów wspomagania decyzji (SWD) zarówno w zakresie teoretycznych podstaw konstrukcji i budowy, jak i praktycznych aspektów metod ich wdrażania oraz użytkowania. Utrwaleniu wiedzy służą pytania i zadania kontrolne na końcu każdego rozdziału.
SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI
Producent: PWE
Nasza cena: 52,49 zł
TRANSFER WIEDZY W WARUNKACH EKSPATRIACJI PERSPEKTYWA FILII ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW MIĘDZYNARODOWYCH
We współczesnej gospodarce światowej przedsiębiorstwa dążą do zdobycia i utrzymania przewagi konkurencyjnej, wykorzystując różne mechanizmy łączące zasoby wiedzy i zdolności na wielu rynkach. Ponieważ przepływ wiedzy napotyka wiele trudności, coraz większego znaczenia nabierają takie jego metody, które umożliwiają bezpośredni kontakt między ludźmi, w tym wzajemną obserwację, dialogi i współdziałanie.
TRANSFER WIEDZY W WARUNKACH EKSPATRIACJI PERSPEKTYWA FILII ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW MIĘDZYNARODOWYCH
Producent: PWE
Nasza cena: 52,49 zł
WSPÓŁCZESNA POLITYKA TRANSPORTOWA
Transport należy do najważniejszych sektorów gospodarki. Znacząco przyczynia się do wzrostu gospodarczego, a także zapewnia wiele miejsc pracy.
WSPÓŁCZESNA POLITYKA TRANSPORTOWA
Producent: PWE
Nasza cena: 52,49 zł
ZARZĄDZANIE DOKONANIAMI W ORGANIZACJACH
Współczesne organizacje są ukierunkowane na osiąganie celów gospodarczych. Wymaga to wykazania się odpowiednimi dokonaniami w procesie wdrażania i realizacji przyjętej strategii.
ZARZĄDZANIE DOKONANIAMI W ORGANIZACJACH
Producent: PWE
Nasza cena: 44,49 zł
ZATRUDNIALNOŚĆ PRACOBIORCY W ELASTYCZNYM ZARZĄDZANIU LUDŹMI
Z uwagi na interdyscyplinarność monografii, łączenie wiedzy psychologicznej i z zakresu zarządzania, zawarta wiedza może być przydatna szerokiemu gronu specjalistów i praktyków, zainteresowanych problematyką zjawisk, zachodzących na współczesnym rynku pracy oraz w relacjach między pracodawcami i pracownikami. Czytelnikowi daje obraz jego sytuacji na rynku pracy.
ZATRUDNIALNOŚĆ PRACOBIORCY W ELASTYCZNYM ZARZĄDZANIU LUDŹMI
Producent: PWE
Nasza cena: 48,49 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl