Opinie o Nas

Dodano produkt do koszyka

-3%

NOWOŚĆ

Kodeks postępowania karnego. Komentarz

ebook

Dariusz Świecki, Krzysztof Eichstaedt, Michał Kurowski, Barbara Augustyniak

Kodeks postępowania karnego. Komentarz

Cena: 339.00 zł

Nasza cena: 328.00

Oszczędzasz: (3%)

Format:
Reklamacja i zwroty

Czas na zwrot: 14 dni.

Na produkty z kategorii E-booki zwrot nie jest możliwy po pobraniu pliku.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami zwrotów i reklamacji. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Zwroty i reklamacje.

Koszty dostawy
  • Przesyłka elektroniczna (e-mail) 0.00 zł brutto
Opis produktu
Kolejne wydanie znanego komentarza autorstwa wybitnych prawników praktyków zostało napisane z myślą o wszystkich, którzy poszukują merytorycznych wskazówek przy rozwiązywaniu konkretnych problemów prawnych. W publikacji główny nacisk położono na zagadnienia sporne przy stosowaniu przepisów Kodeksu postępowania karnego – celem autorów było, by komentarz nie kończył się tam, gdzie zaczynają się problemy.


W szóstym wydaniu książki wyjaśniono przepisy nowe lub zmienione w wyniku nowelizacji przeprowadzonych w latach 2020–2021, przedstawiając ich interpretację także pod kątem projektowanej funkcjonalności. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in.:
• gwarancji procesowych wobec pokrzywdzonego, w tym domniemania jego małoletniości oraz obowiązku zebrania informacji o pokrzywdzonym i odebrania od niego oświadczenia związanego ze stosowaniem środków ochrony i bezpieczeństwa,
• prowadzenia posiedzenia w przedmiocie tymczasowego aresztowania oraz rozprawy w formie zdalnej,
• orzekania kary łącznej,
• poręczenia majątkowego, którego przedmiot nie może pochodzić z przysporzenia,
• posiedzenia wstępnego,
• ścigania sprawców przestępstw związanych z wykorzystaniem danych informatycznych,
• stosowania listu żelaznego.


Autorzy wykorzystali dotychczasowy dorobek piśmiennictwa prawniczego, w tym wypowiedzi odnoszące się do nowych i starych przepisów, omówili poglądy doktryny, a także stanowisko jej przedstawicieli w kwestiach spornych. Zebrali również dorobek judykatury, szczególnie pod względem jego aktualności na gruncie nowych oraz zmienionych przepisów. Powołali orzeczenia najistotniejsze, zwłaszcza o charakterze precedensowym, gdy przedstawiony pogląd ma znaczenie dla praktyki.


Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla praktyków prawa: sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych. Stanowi też niezbędne źródło wiedzy dla aplikantów zawodów prawniczych.


Redaktor naukowy książki Dariusz Świecki jest profesorem Uniwersytetu Łódzkiego, sędzią Sądu Najwyższego, autorem licznych publikacji naukowych, przez wiele lat orzekał w sądach powszechnych. Pozostali autorzy to sędziowie sądów powszechnych i prokurator, związani z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.


Tytuł
Kodeks postępowania karnego. Komentarz
Autorzy
Dariusz Świecki, Krzysztof Eichstaedt, Michał Kurowski, Barbara Augustyniak
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8286-126-6
Seria
Duże Komentarze
Rok wydania
2022
Liczba stron
3460
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 7
Wprowadzenie | str. 19
Ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 534 ze zm.) | str. 23
Dział I. Przepisy wstępne | str. 25
Dział II. Sąd | str. 183
Rozdział 1. Właściwość i skład sądu | str. 183
Rozdział 2. Wyłączenie sędziego | str. 257
Dział III. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny, podmiot zobowiązany, właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem | str. 297
Rozdział 3. Oskarżyciel publiczny | str. 297
Rozdział 4. Pokrzywdzony | str. 320
Rozdział 5. Oskarżyciel posiłkowy | str. 347
Rozdział 6. Oskarżyciel prywatny | str. 372
Rozdział 7. (uchylony) | str. 383
Rozdział 8. Oskarżony | str. 383
Rozdział 9. Obrońcy i pełnomocnicy | str. 434
Rozdział 10. Przedstawiciel społeczny | str. 460
Rozdział 10a. Podmiot zobowiązany | str. 467
Rozdział 10b. Właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem | str. 471
Dział IV. Czynności procesowe | str. 472
Rozdział 11. Orzeczenia, zarządzenia i polecenia | str. 472
Rozdział 12. Narada i głosowanie | str. 529
Rozdział 13. Porządek czynności procesowych | str. 542
Rozdział 14. Terminy | str. 560
Rozdział 15. Doręczenia | str. 577
Rozdział 16. Protokoły | str. 598
Rozdział 17. Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów | str. 628
Rozdział 18. Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt | str. 648

Dział V. Dowody | str. 657
Rozdział 19. Przepisy ogólne . 657
Rozdział 20. Wyjaśnienia oskarżonego . 717
Rozdział 21. Świadkowie . 724
Rozdział 22. Biegli, tłumacze, specjaliści . 781
Rozdział 23. Oględziny. Otwarcie zwłok. Eksperyment procesowy . 817
Rozdział 24. Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego . 827
Rozdział 25. Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie . 839
Rozdział 26. Kontrola i utrwalanie rozmów . 887
Dział VI. Środki przymusu | str. 909
Rozdział 27. Zatrzymanie | str. 909
Rozdział 28. Środki zapobiegawcze | str. 936
Rozdział 29. Poszukiwanie oskarżonego i list gończy | str. 1085
Rozdział 30. List żelazny | str. 1092
Rozdział 31. Kary porządkowe | str. 1104
Rozdział 32. Zabezpieczenie majątkowe | str. 1124
Dział VII. Postępowanie przygotowawcze | str. 1151
Rozdział 33. Przepisy ogólne | str. 1151
Rozdział 34. Wszczęcie śledztwa | str. 1180
Rozdział 35. Przebieg śledztwa | str. 1206
Rozdział 36. Zamknięcie śledztwa | str. 1235
Rozdział 36a. Dochodzenie | str. 1254
Rozdział 37. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym | str. 1275
Rozdział 38. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym | str. 1296
Rozdział 39. Akt oskarżenia | str. 1310
Dział VIII. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji | str. 1336
Rozdział 40. Wstępna kontrola oskarżenia | str. 1336
Rozdział 41. Przygotowanie do rozprawy głównej | str. 1395
Rozdział 42. Jawność rozprawy głównej | str. 1427
Rozdział 43. Przepisy ogólne o rozprawie głównej | str. 1450
Rozdział 44. Rozpoczęcie rozprawy głównej | str. 1537
Rozdział 45. Przewód sądowy | str. 1544
Rozdział 46. Głosy końcowe | str. 1711
Rozdział 47. Wyrokowanie | str. 1717Wykaz skrótów  | str. 9
Ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 534 ze zm.) | str. 21
Dział IX. Postępowanie odwoławcze | str. 23
Rozdział 48. Przepisy ogólne | str. 23
Rozdział 49. Apelacja | str. 315
Rozdział 50. Zażalenie i sprzeciw | str. 466
Dział X. Postępowania szczególne | str. 503
Rozdział 51. (uchylony) | str. 503
Rozdział 52. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego | str. 503
Rozdział 53. Postępowanie nakazowe | str. 534
Rozdział 54a. Postępowanie przyspieszone | str. 553
Dział XI. Nadzwyczajne środki zaskarżenia | str. 589
Rozdział 55. Kasacja | str. 589
Rozdział 55a. Skarga na wyrok sądu odwoławczego | str. 696
Rozdział 56. Wznowienie postępowania | str. 750
Dział XII. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia | str. 810
Rozdział 57. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego | str. 810
Rozdział 58. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie | str. 822
Rozdział 59. Ułaskawienie | str. 868
Rozdział 60. Orzekanie kary łącznej | str. 887
Dział XIII. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków  międzynarodowych | str. 941
Rozdział 61. Immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych | str. 942
Rozdział 62. Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych | str. 957
Rozdział 62a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia | str. 991
Rozdział 62b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia | str. 1003
Rozdział 62c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przeprowadzenie czynności dochodzeniowych na podstawie europejskiego nakazu dochodzeniowego | str. 1027
Rozdział 62d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przeprowadzenie czynności dochodzeniowych na podstawie europejskiego nakazu dochodzeniowego | str. 1047
Rozdział 63. Przejęcie i przekazanie ścigania karnego | str. 1081
Rozdział 64. Wystąpienie o wydanie lub przewóz osób ściganych lub skazanych przebywających za granicą oraz o wydanie przedmiotów | str. 1099
Rozdział 65. Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych | str. 1115
Rozdział 65a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania | str. 1142
Rozdział 65b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania | str. 1181
Rozdział 65c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego | str. 1260
Rozdział 65d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania | str. 1269
Rozdział 66. Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania | str. 1283
Rozdział 66a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu | str. 1312
Rozdział 66b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym | str. 1322
Rozdział 66c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku | str. 1337
Rozdział 66d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku | str. 1347
Rozdział 66e. Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym | str. 1362
Rozdział 66f. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności | str. 1375
Rozdział 66g. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności | str. 1393
Rozdział 66h. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny, a także orzeczenia o warunkowym zwolnieniu oraz warunkowym umorzeniu postępowania karnego | str. 1420
Rozdział 66i. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia karnego związanego z poddaniem sprawcy próbie | str. 1432
Rozdział 66j. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony | str. 1451
Rozdział 66k. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony | str. 1459
Rozdział 67. Przepisy końcowe | str. 1471
Dział XIV. Koszty procesu | str. 1479
Rozdział 68. Przepisy ogólne | str. 1479
Rozdział 69. Zwolnienie od kosztów sądowych | str. 1530
Rozdział 70. Zasądzenie kosztów procesu | str. 1540
Rozdział 71. (uchylony) | str. 1576
Dział XV. Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych | str. 1577
Rozdział 72. Przepisy ogólne | str. 1577
Rozdział 73. Środki przymusu i postępowanie przygotowawcze | str. 1609
Rozdział 74. Postępowanie przed sądem | str. 1614
Rozdział 75. (uchylony) | str. 1620
Skorowidz rzeczowy | str. 1621

Kod producenta: 978-83-8286-126-6

Stan produktu: nowy

Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty podobne

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.