Opinie o Nas

Prawo, książki dla praktyków

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” stanowią kontynuację dawnych „Problemów Prawnych Handlu Zagranicznego”, które w latach 1977–2000 ukazywały się nakładem Uniwersytetu Śląskiego. Zmienia się jednak zakres tematyczny nowej serii, przede wszystkim bowiem ulega znacznemu rozszerzeniu.
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1
Nasza cena: 21,99 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 10
Kolejny tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” poświęcony jest omówieniu problematyki rozgraniczenia statutu rzeczowego i spadkowego w nowym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych i dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia. Czytelnik znajdzie w nim też opracowania dotyczące prawa właściwego dla umowy o kooperację przemysłową w razie braku wyboru prawa, a także gwarancji bankowej oraz związków partnerskich w prawie prywatnym międzynarodowym.
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 10
Nasza cena: 20,99 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11
W niniejszym tomie „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” znalazły się opracowania dotyczące sądownictwa polubownego (możliwości związania zapisem na sąd polubowny członków zgrupowania spółek, ich wspólników i interesariuszy; dopuszczalności konkludentnego przystąpienia do zapisu na sąd polubowny oraz następstwa prawnego w zakresie przedmiotu sporu w toku postępowania przed sądem polubownym), jak również wąsko rozumianego prawa prywatnego międzynarodowego (artykuły poświęcone małżeństwu i związkom osób tej samej płci oraz skardze pauliańskiej). Poza tym w tomie zamieszono tłumaczenie i omówienie nowego holenderskiego prawa prywatnego międzynarodowego.
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11
Nasza cena: 24,99 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 13
W trzynastym tomie „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” znalazły się dwie publikacje związane z wąsko rozumianą kolizjonistyką (tj. dotyczące transgranicznego przeniesienia siedziby statutowej polskiej spółki handlowej oraz odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy wykonaniu władzy publicznej w ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 r.
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 13
Nasza cena: 44,99 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14
Czternasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera opracowanie dotyczące konsekwencji, jakie wiążą się z brakiem jednolitości terytorialnej prawa hiszpańskiego na prawo kolizyjne. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające zagadnienie potrącenia wierzytelności wyrażonych w różnych walutach, jak i przejścia ryzyka w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów na tle konwencji wiedeńskiej.
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14
Nasza cena: 22,99 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15
W piętnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie dotyczące formy rozrządzeń na wypadek śmierci po wejściu w życie rozporządzenia spadkowego nr 650/12 z 4 lipca 2012 r. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające problematykę przepisów wymuszających swoje zastosowanie jako instrumentu służącego ochronie strony słabszej w przypadku umów ubezpieczenia, jak i prawa właściwego dla przeniesienia akcji w obrocie zorganizowanym.
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15
Nasza cena: 22,99 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16
W szesnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie poświęcone aspektom kolizyjnoprawnym zapisu windykacyjnego. Ponadto zamieszczono artykuł dotyczący niektórych konsekwencji zmiany statutu w międzynarodowym prawie spółek w przypadku przymusowego przeniesienia siedziby spółki za granicę.
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16
Nasza cena: 22,99 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 17
Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera omówienie haskich Reguł wyboru prawa w międzynarodowych umowach handlowych. Swoje miejsce znalazło także pogłębione opracowanie dotyczące stosowania prawa prywatnego międzynarodowego w praktyce urzędów stanu cywilnego na podstawie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego z 2014 r.
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 17
Nasza cena: 22,99 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2
Drugi już tom serii „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” zawiera zarówno studia, jak i glosy. Autorzy omawiają następujące zagadnienia: M.
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2
Nasza cena: 26,99 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3
Kolejny tom „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” został poświęcony kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych oraz pozaumownych. Zawiera także publikację dotyczącą aktualnych problemów stosowania prawa prywatnego międzynarodowego przez polskie sądy.
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3
Nasza cena: 25,99 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4
Kolejny, czwarty już tom niniejszej serii poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (ochrona konsumenta, faktoring) oraz zobowiązań pozaumownych (rozporządzenie Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje dotyczące sytuacji prawnej kupującego w razie żądania wykonania dostawy zastępczej lub naprawy towarów na podstawie Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, a także prawa właściwego dla licencji praw autorskich.
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4
Nasza cena: 24,99 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5
Piąty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (artykuły dotyczące rozporządzenia Rzym I, wygaśnięcia zobowiązania, umowy ubezpieczenia i faktoringu) oraz zobowiązań pozaumownych (artykuł poświęcony odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w świetle rozporządzenia Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje z zakresu prawa autorskiego i spadkowego w ujęciu kolizyjnoprawnym.
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5
Nasza cena: 20,99 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6
W studiach zebranych w kolejnym tomie serii poruszono tematy dotyczące: optymalnej koncepcji określania właściwości prawa we wspólnotowym porządku prawnym, wspólnotowych instrumentów prawa cywilnego, klauzuli porządku jako podstawy odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym, zmian w unormowaniu cesji wierzytelności (od art. 12 konwencji rzymskiej do art.
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6
Nasza cena: 29,99 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7
Prace zamieszczone w kolejnym tomie tej serii poświęcono w przeważającej mierze prawu kolizyjnemu. Autorzy podejmują zarówno zagadnienia o charakterze ogólnym, takie jak kwestia przepisów wymuszających swoje zastosowanie, jak również szczegółowe rozwiązania z zakresu prawa własności intelektualnej czy też prawa rodzinnego.
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7
Nasza cena: 15,99 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8
Kolejny tom niniejszej serii poświęcony jest przede wszystkim nowej polskiej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym, uchwalonej przez Sejm 4 lutego 2011 r. Czytelnik znajdzie w nim ogólne omówienie tej regulacji kolizyjnoprawnej, jak również opis drogi legislacyjnej ustawy i perypetie jej projektu na końcowym etapie procesu legislacyjnego.
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8
Nasza cena: 13,99 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 9
Niniejszy tom zawiera rozważania na temat nowej regulacji kolizyjnej wprowadzonej w naszym kraju. Otwiera go tekst dotyczący zakresu autonomii woli stron w prawie spadkowym na podstawie przepisów ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 r.
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 9
Nasza cena: 15,99 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 1
Pierwszy numer „Silesian Journal of Legal Studies” zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – teorii prawa, prawa handlowego, konstytucyjnego, międzynarodowego, samorządu terytorialnego, zamówień publicznych oraz prawa podatkowego, które dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego, europejskiego i międzynarodowego.Spis treści:TABLE OF CONTENTS Editorial 5 ARTICLES Adam Czarnota Transitional Justice, the Post-Communist Post-Police State and the Losers and Winners.
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 1
Nasza cena: 16,99 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3
SJLS Vol. 3 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji UŚ.
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3
Nasza cena: 16,99 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6
“Silesian Journal of Legal Studies” vol. 6 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Śląskiego.
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6
Nasza cena: 24,99 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 7
Silesian Journal of Legal Studies (SJLS) vol. 7, wydany w 2015 r.
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 7
Nasza cena: 24,99 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8
"Silesian Journal of Legal Studies" (SJLS) w numerze 8 prezentuje opracowania przedstawicieli nauk prawnych z Czech, Nigerii, Słowacji oraz Polski. Poruszane są zagadnienia szeroko rozumianego publicznego prawa gospodarczego, między innymi dotyczące rynku kapitałowego (Rafał Blicharz) oraz ochrony danych osobowych indywidualnych przedsiębiorców (Anna Hołda-Wydrzyńska).
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8
Nasza cena: 24,99 zł
10 najważniejszych orzeczeń i interpretacji podatkowych 2016 roku dotyczących VAT
Specjalnie dla Ciebie wybraliśmy 10 ważnych wyroków sądów i wyjaśnień organów podatkowych z 2016 roku. Skorzystaj z praktycznych komentarzy naszych ekspertów, aby bezbłędnie prowadzić rozliczenia VAT.
10 najważniejszych orzeczeń i interpretacji podatkowych 2016 roku dotyczących VAT
Nasza cena: 17,99 zł
10 najważniejszych wzorów dokumentów dla wspólnot mieszkaniowych
Zyskaj szablony najistotniejszych pism sporządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe wraz z komentarzami ekspertów.ISBN: 978-83-269-7106-8Wydawnictwo: Wiedza i PraktykaAutorzy: Praca zbiorowaWydanie: 1Rok wydania: 2018Typ publikacji: ebookIlość stron: 22Języki publikacji: polskiTematyka: Prawo Książki dla praktyków.
10 najważniejszych wzorów dokumentów dla wspólnot mieszkaniowych
Nasza cena: 14,99 zł
10 praktycznych problemów z rozliczaniem VAT w 2018 roku
Praktyczne zestawienie i omówienie 10 praktycznych przypadków z rozliczeniem, których księgowi mają kłopoty.ISBN: 978-83-269-7041-2Wydawnictwo: Wiedza i PraktykaAutorzy: Praca ZbiorowaWydanie: 1Rok wydania: 2018Typ publikacji: ebookIlość stron: 20Języki publikacji: polskiTematyka: Prawo Książki dla praktyków.
10 praktycznych problemów z rozliczaniem VAT w 2018 roku
Nasza cena: 14,99 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium